Webyni.de

w e b y n i

 

Copëz e vogël,

mënyrë e re mësimi

Shkurtim i kohës së mësimit ,

rritje e kohës së lirë të fëmiut.

Përmes librit

rrisim

suksesin,

përmes webynit ,

poashtu.

w e b y n i

webyni

Mundësi shtesë e mësimit,

pa libër,

pa fletore

webyni

 

Mjet

stimulim i pakrahasuar

i nxënësit.